Danh sách dự án kêu gọi đầu tư của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Công bố danh mục dự án xã hội nạo duy tu kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến ĐTNĐ Quốc gia
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 17 tháng 5 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1508/QĐ-BGTVT về việc công bố danh mục dự án xã hội hóa nạo vét duy tu, đảm bảo giao thông, kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia.

Thực hiện Quyết định trên, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam kêu gọi các nhà đầu tư tự bỏ kinh phí thực hiện vét, duy tu, đảm bảo giao thông, kết hợp tận thu sản phẩm, nội dung của Quyết định như sau:

Quyết định 1508/QĐ-BGTVT: Xem tại đây

Ngày 23 tháng 11 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 3657/QĐ-BGTVT về việc bổ sung danh mục dự án xã hội hóa nạo vét tận thu đảm bảo giao thông kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến đường thủy nội địa Quốc gia.

Quyết định 3657/QĐ-BGTVT: Xem và tải

Quay lại