QUYẾT ĐỊNH

Từ khóa Xem với cỡ chữ

Quyết định số 251/QĐ-CĐTNĐ ngày 05/4/2017 ban hành ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra và đáp án theo nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa: Xem và tải

Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục III

Quyết định số 252/QĐ-CĐTNĐ ngày 05/4/2017 ban hành quy định đối tượng, tiêu chuẩn tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ coi thi, chấm thi; nội dung, nội quy học tập, kiểm tra; cấp thẻ coi thi, chấm thi: Xem và tải

Quy định

  NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN

  Thẻ coi thi, chấm thi

Thẻ coi thi, chấm thi: Xem và tải

  Các cơ sở đào tạo

Cơ sở đào tạo: Download