Ý Kiến Góp Ý (Content)

Góp ý dự thảo văn bản QPPL về thuyền viên, người lái

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/05/2019 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 05/06/2019

Nội dung văn bản

Triển khai thực hiện Quyết định số 2789/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã xây dựng hoàn thiện dự thảo nội dung các Thông tư.

Để các nội dung các các Thông tư sau khi được ban hành phù hợp với quy định hiện hành và có tính khả thi, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam gửi và đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu và cho ý kiến góp ý. Ý kiến tham gia của Quý Cơ quan, đơn vị gửi bằng văn bản và qua email (qlpttv.viwa@mt.gov.vn) và về Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trước ngày 05/6/2019 để tổng hợp, tiếp thu và hoàn thiện. Nội dung của các Thông tư nhu sau:

Thông tư 1: Xem và tải

Thông tư 2: Xem và tải

 

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
no-result-were-found