Ý Kiến Góp Ý (Content)

Xin ý kiến góp về công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/01/2020 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/01/2020

Nội dung văn bản

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã xây dựng và hoàn thiện nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Để nội dung Thông tư sau khi ban hành phù hợp với quy định hiện hành và có tính khả thi, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu và cho ý kiến góp ý bằng văn bản và gửi qua email: qlpttv.viwa@mt.gov.vn trước ngày 20/01/2020 để Cục tổng hợp, tiếp thu và hoàn thiện. Dưới đây là nội dung của dự thảo và bản so sánh những nội dung sửa đổi.

Dự thảo: Xem và tải

Bản so sánh: Xem và tải

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
no-result-were-found