Trang chủ

khoa học công nghệ - môi trường

Các hoạt động hưởng ứng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam
Từ khóa Xem với cỡ chữ

      Để nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp khoa học và công nghệ nói chung, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là ngày kỷ niệm Khoa học và công nghệ Việt Nam.

               

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bài phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I Hội phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam ngày 18/5/1963

            Ngày 18 tháng 5 năm1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam). Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta, đồng thời giao nhiệm vụ vừa khó khăn, nhưng lại vừa vinh quang này cho giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Người khẳng định: "Chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học, kỹ thuật của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp. Phong tục tập quán lạc hậu nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó…

…Khoa học phải tự sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi

… các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học, kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ,…" (2) 

Lời căn dặn ngắn gọn, súc tích của chủ tịch Hồ Chí Minh trải qua hơn 50 năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu rộng, tư tưởng lớn của Người đối với định hướng phát triển lâu dài của nền khoa học và công nghệ nước nhà. Khoa học và công nghệ không phải chỉ là lý thuyết mà còn phải gắn nghiên cứu với ứng dụng, với hoàn cảnh thực tiễn ngành, phải không ngừng cải tiến kỹ thuật, liên kết chặt chẽ với quá trình lao động, sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân.

Học tập và lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, công chức, viên chức ngành đường thủy nội địa Việt Nam đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu tìm tòi, tăng cường trao đổi, phổ biến kiến thức, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ trong các hoạt động quản lý chuyên ngành, phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước, triển khai đồng loạt công nghệ mới trong hầu hết các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý: tự động hóa trong quản lý luồng tuyến, đo dò luồng lạch, phao tiêu báo hiệu, số hóa công tác bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa, quản lý phương tiện ra vào cảng, bến thủy bằng công nghệ thông tin và hệ thống nhận dạng tự động AIS, triển khai các phần mềm cấp bằng, chứng chỉ người lái phương tiện, công tác bảo đảm an toàn giao thông,..

       Hưởng ứng ngày Khoa học công nghệ Việt Nam, trong năm 2018 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã phát động các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Khoa học công nghệ trên Wesite của Cục và trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, nhiều cuộc họp song phương, đa phương với các chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước để nghiên cứu, triển khai các ứng dụng khoa học, công nghệ mới trong công tác quản lý chuyên ngành đường thủy nội địa, coi đây là những hoạt động thiết thực có ý nghĩa quan trọng chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ.

Một số ứng dụng Khoa học công nghệ mới của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Quay lại