ứng dụng CNTT

Báo cáo kế hoạch CNTT năm 2017
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 23/01/2018, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Công văn số 108/CĐTNĐ về việc đánh giá kế quả ứng dụng CNTT Cục ĐTNĐ Việt Nam năm 2017, chi tiết như sau:

Công văn: Xem và tải

Quay lại