ứng dụng CNTT

Những thay đổi trong IOS khi áp dụng CNTT
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Năm 2015, Cục ĐTNĐ Việt Nam đã áp dụng mạnh mẽ CNTT trong xử lý và giải quyết công việc, trong đó văn phòng Cục đã xây dựng tiêu chuẩn ISO đế đưa ứng dụng CNTT theo các quy trình như sau:

Quyết định công bố hệ thống ISO: Download 

Quyết định ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý ISO: Download

Chính sách, mục tiêu chất lượng về ISO: Down load

ISO Văn phòng Cục: Download

Quay lại