ứng dụng CNTT

Quy chế quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công trực tuyến
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 29/12/2017, Cục ĐTNĐ Việt Nam đã có Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực t uyến và sử dụng hệ thống một cửa điện tử của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, chi tiết như sau:

Quyết định: Xem và tải

Quay lại