ứng dụng CNTT

Tham gia ban chỉ đạo ứng dung CNTT
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 07/08/2017, Cục Đường thủy nội địa cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT và an toàn thông tin mạng Bộ GTVT, chi tiết như sau:

Quyết định: Xem và tải

Quay lại