8. giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ thủy thủ hạng nhì 8. giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ thủy thủ hạng nhì

Số/Kí hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Lĩnh vực văn bản Tài liệu đính kèm
số 33/2023/TT-BGTVT Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư Quy định về phân cấp quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thuỷ nội địa tại cảng, bến thuỷ nội địa, khu neo đậu Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
383/QĐ-BGTVT QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
36/2019/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
33/2019/TT-BGTVT Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
34 /2019/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
48/2019/NĐ-CP Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
12/2019/TT-BGTVT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
08/2019/TT-BGTVT Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
01/2019/TT-BGTVT Thông tư quy đinh về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
35/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch Quốc hội Pháp chế
159/2018/NĐ-CP Nghị định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa Chính phủ Đường thủy nội địa
128/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa Chính phủ Pháp chế
49/2018/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu Kilômét - địa danh và cách ghi ký tự, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
18/2018/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa Bộ/cơ quan ngang bộ Pháp chế
17/2018/TT-BGTVT Thông tư Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV
12/2018/TT-BGTVT Thông tư Quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
45/2018/NĐ-CP Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa Chính phủ Pháp chế
39/QĐ-BGTVT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
53/2017-TT-BGTVT Quy định việc đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia, dự toán chi của ngân sách trung ương Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
50/2017/TT-BGTVT Quy định về việc xác định và xử lý ví trị nguy hiểm trên đường thủy nội địa Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa