8. giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ thủy thủ hạng nhì

Số/Kí hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Lĩnh vực văn bản Tài liệu đính kèm
39/QĐ-BGTVT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
53/2017-TT-BGTVT Quy định việc đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia, dự toán chi của ngân sách trung ương Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
50/2017/TT-BGTVT Quy định về việc xác định và xử lý ví trị nguy hiểm trên đường thủy nội địa Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
49/2017/TT-BGTVT Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa. Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
42/2017/TT-BGTVT Thông tư quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
30/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2010TT-BGTVT ngày 31/12/2010 của Bộ GTVT quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa. Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
97/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Chính phủ Pháp chế
26/2017/TT-BGTVT Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa. Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
ATKHL Chứng chỉ chuyên môn an toàn làm việc trên phương tiện chở khí hóa lỏng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV
ATHC Chứng chỉ chuyên môn an toàn làm việc trên phương tiện chở hóa chất Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV
ATXD Chứng chỉ chuyên môn an toàn làm việc trên phương tiện chở xăng dầu Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV
ATVB Chứng chỉ chuyên môn an toàn làm việc trên phương tiện đi ven biển Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV
ĐKTĐCII Chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện loại II tốc độ cao Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV
ĐKTĐCI Chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện loại I tốc độ cao Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV
LPT1 Chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện hạng nhất Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV
TT2 Chứng chỉ chuyên môn thủy thủ hạng nhì Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV
TT1 Chứng chỉ chuyên môn thủy thủ hạng nhất Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV
T4 GIấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng tư Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV
T2 Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng nhì Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV
ĐKVB Chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện thủy nội địa đi ven biển Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV