8. giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ thủy thủ hạng nhì 8. giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ thủy thủ hạng nhì

Số/Kí hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Lĩnh vực văn bản Tài liệu đính kèm
61/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
51/2015/QĐ-TTg Quyết định về quy định tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy Chính phủ Giao thông
51/2015/QĐ-TTg Về quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa Chính phủ Đường thủy nội địa
24/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa Chính phủ Giao thông
36/2012/TT-BGTVT Thông tư quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa. Bộ/cơ quan ngang bộ Giao thông
48/2014/QH13 Luật sửa đổi một số điều của Luật Giao thông đường thủy Quốc hội Đường thủy nội địa
6 Pháp luật giao thông ĐTNĐ Bộ/cơ quan ngang bộ
47/2015/QĐ-TTg Quyết định về cơ chế, chính sách phát triển giao thông vận tải đường thủy Chính phủ Pháp chế
47/2015/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách phát triển giao thông vận tải ĐTNĐ Chính phủ Đường thủy nội địa
8 TT2 Bộ/cơ quan ngang bộ
7 ATKHL Bộ/cơ quan ngang bộ
59/2015/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa
2 Pháp luật Giao thông ĐTNĐ Bộ/cơ quan ngang bộ
11 Thực hành nguội Bộ/cơ quan ngang bộ
12 Thực hành hàn Bộ/cơ quan ngang bộ
13 Điện tàu thủy Bộ/cơ quan ngang bộ
1 Đào tạo thủy thủ hạng nhất Bộ/cơ quan ngang bộ
1 Giáo trình đào tạo người lái phương tiện hạng nhất Bộ/cơ quan ngang bộ
3 Vận hành máy điện Bộ/cơ quan ngang bộ
4 Thực hành máy điện Bộ/cơ quan ngang bộ