Danh mục đề tài

 

TT

Số ký hiệu

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày ban Hành

Tình trạng

1

TCCS 01:2009/CĐTNĐ

Bảo trì thiết bị báo hiệu điện

Cục Đường thủy nội địa VN

2009

Còn hiệu lực

2

TCVN 5664-2009

Tiêu chuẩn Quốc gia – Phân cấp kỹ thuật đường thuỷ nội địa

Bộ Khoa học công nghệ

2009

Còn hiệu lực

3

TCCS 01:2010/CĐTNĐ

Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

Cục Đường thủy nội địa VN

01/02/2010

Còn hiệu lực

4

TCCS 02:2010/CĐTNĐ

Quy định kỹ thuật nạo vét duy tu bảo đảm giao thông luồng ĐTNĐ

Cục Đường thủy nội địa VN

01/02/2010

Còn hiệu lực

5

TCCS 03:2010/CĐTNĐ

Tiêu chuẩn đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện, công nhân quản lý công trình ĐTNĐ

Cục Đường thủy nội địa VN

01/02/2010

Còn hiệu lực

6

TCCS 04:2010/CĐTNĐ

Quy định kỹ thuật bố trí báo hiệu về kích thước, vị trí, lắp đặt theo loại sông và vùng địa hình - File 1
Quy định kỹ thuật bố trí báo hiệu về kích thước, vị trí, lắp đặt theo loại sông và vùng địa hình - File 2

Cục Đường thủy nội địa VN

08/03/2010

Còn hiệu lực

7

QCVN 39:2011/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải

2011

Còn hiệu lực

8

TCCS 01:2013/CĐTNĐ

Tiêu chuẩn phân loại bến khách ngang sông

Cục Đường thủy nội địa VN

2013

Còn hiệu lực

9

TCCS 02:2013/CĐTNĐ

Công trình thanh thải vật chướng ngại trên luồng đường thủy nội địa – Khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu

Cục Đường thủy nội địa VN

10/7/2013

Còn hiệu lực

10

TCCS 01:2014/CĐTNĐ

Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn tuyến và trạm quản lý đường thủy nội địa – yêu cầu chung

Cục Đường thủy nội địa VN

20/6/2014

Còn hiệu lực

11

TCCS 02:2014/CĐTNĐ

Công trình chỉnh trị trên đường thủy nội địa – Yêu cầu kỹ thuật về bảo dưỡng thường xuyên

Cục Đường thủy nội địa VN

20/6/2014

Còn hiệu lực

12

TCCS 03:2014/CĐTNĐ

Luồng đường thủy nội địa - Tiêu chuẩn thiết kế

Cục Đường thủy nội địa VN

26/11/2014

Còn hiệu lực

13

TCCS 04:2014/CĐTNĐ

Công trình chỉnh trị luồng đường thủy nội địa - Tiêu chuẩn thiết kế

Cục Đường thủy nội địa VN

26/11/2014

Còn hiệu lực

14

TCVN 10305:2015

Tiêu chuẩn Quốc gia – Phân cấp cảng, bến thủy nội địa

Bộ Khoa học công nghệ

26/11/2014

Còn hiệu lực

15

TCVN 11392:2017

Bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa

Bộ Khoa học công nghệ

03/02/2017

Còn hiệu lực

16

TCVN 12250:2018

Cảng thủy nội địa – Công trình bến – Yêu cầu thiết kế

 

Bộ Khoa học công nghệ

2018

Còn hiệu lực

17 TCCS 01:2020/CĐTNĐ Bố trí báo hiệu đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 2020 Còn hiệu lực
18 TCCS 02:2020/CĐTNĐ Rà quét luồng, vật chướng ngại trên đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 2020 Còn hiệu lực
19 TCCS 03:2020 Bến thủy nội địa - Phân loại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 2020 Còn hiệu lực
20 TCVN 12910:2020 Luồng ĐTNĐ - Yêu cầu thiết kế Bộ KH&CN 2020 Còn hiệu lực
21 TCCS 01:2022/CĐTNĐ Công trình đường thủy - Tiêu chuẩn khảo sát địa chất công trình Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 2022 Còn hiệu lực