Giáo trình đào tạo thuyền viên Giáo trình đào tạo thuyền viên

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực văn bản Người ký Tài liệu đính kèm
14 Kinh tế vận tải 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
13 HH&TBHH 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
12 Điện tàu thủy 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
11 Máy tàu thủy 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
10 Điều động tàu 2 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
9 Điều động tàu 1 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
7 Luồng chạy tàu 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
6 Khí tượng thủy văn 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
4 Cấu trúc tàu 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
3 An toàn cơ bản 01/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
5 Thủy nghiệp cơ bản 01/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
2 Tin học ứng dụng 28/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
1 Tiếng Anh cơ bản 26/09/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam