giáo trình bồi dưỡng cấp cccm

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực văn bản Người ký Tài liệu đính kèm
39/QĐ-BGTVT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 08/01/2018 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Nguyễn Văn Thể
53/2017-TT-BGTVT Quy định việc đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia, dự toán chi của ngân sách trung ương 29/12/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Nguyễn Nhật
50/2017/TT-BGTVT Quy định về việc xác định và xử lý ví trị nguy hiểm trên đường thủy nội địa 29/12/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Nguyễn Nhật
49/2017/TT-BGTVT Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa. 15/12/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Nguyễn Nhật
42/2017/TT-BGTVT Thông tư quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch 15/11/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Nguyễn Văn Thể
30/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2010TT-BGTVT ngày 31/12/2010 của Bộ GTVT quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa. 07/09/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Trương Quang Nghĩa
97/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. 18/08/2017 Chính phủ Pháp chế Nguyễn Xuân Phúc
26/2017/TT-BGTVT Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa. 02/08/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Trương Quang Nghĩa
ATKHL Chứng chỉ chuyên môn an toàn làm việc trên phương tiện chở khí hóa lỏng 08/05/2017 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
ATHC Chứng chỉ chuyên môn an toàn làm việc trên phương tiện chở hóa chất 08/05/2017 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
ATXD Chứng chỉ chuyên môn an toàn làm việc trên phương tiện chở xăng dầu 08/05/2017 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
ATVB Chứng chỉ chuyên môn an toàn làm việc trên phương tiện đi ven biển 08/05/2017 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
ĐKTĐCII Chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện loại II tốc độ cao 08/05/2017 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
ĐKTĐCI Chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện loại I tốc độ cao 08/05/2017 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
LPT1 Chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện hạng nhất 08/05/2017 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
TT2 Chứng chỉ chuyên môn thủy thủ hạng nhì 08/05/2017 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
TT1 Chứng chỉ chuyên môn thủy thủ hạng nhất 08/05/2017 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
T4 GIấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng tư 08/05/2017 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
T2 Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng nhì 08/05/2017 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
ĐKVB Chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện thủy nội địa đi ven biển 07/05/2017 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV Cục Đường thủy nội địa Việt Nam