giáo trình bồi dưỡng cấp cccm giáo trình bồi dưỡng cấp cccm

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực văn bản Người ký Tài liệu đính kèm
số 33/2023/TT-BGTVT Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư Quy định về phân cấp quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thuỷ nội địa tại cảng, bến thuỷ nội địa, khu neo đậu 28/11/2023 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang
383/QĐ-BGTVT QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 30/03/2023 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Nguyễn Văn Thắng
36/2019/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam 12/09/2019 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Nguyễn Văn Công
33/2019/TT-BGTVT Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa 06/09/2019 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Nguyễn Nhật
34 /2019/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa 06/09/2019 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Nguyễn Nhật
48/2019/NĐ-CP Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước 05/06/2019 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Nguyễn Xuân Phúc
12/2019/TT-BGTVT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa 11/03/2019 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Nguyễn Nhật
08/2019/TT-BGTVT Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện 28/02/2019 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Nguyễn Nhật
01/2019/TT-BGTVT Thông tư quy đinh về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa 11/01/2019 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Nguyễn Nhật
35/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 29/11/2018 Quốc hội Pháp chế Nguyễn Thị Kim Ngân
159/2018/NĐ-CP Nghị định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa 28/11/2018 Chính phủ Đường thủy nội địa Nguyễn Xuân Phúc
128/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa 24/09/2018 Chính phủ Pháp chế Nguyễn Xuân Phúc
49/2018/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu Kilômét - địa danh và cách ghi ký tự, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa 11/09/2018 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Nguyễn Nhật
18/2018/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa 11/04/2018 Bộ/cơ quan ngang bộ Pháp chế Nguyễn Nhật
17/2018/TT-BGTVT Thông tư Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền 09/04/2018 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Quản lý PT&TV Nguyễn Văn Công
12/2018/TT-BGTVT Thông tư Quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa 28/03/2018 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Lê Đình Thọ
45/2018/NĐ-CP Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa 13/03/2018 Chính phủ Pháp chế Nguyễn Xuân Phúc
39/QĐ-BGTVT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 08/01/2018 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Nguyễn Văn Thể
53/2017-TT-BGTVT Quy định việc đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia, dự toán chi của ngân sách trung ương 29/12/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Nguyễn Nhật
50/2017/TT-BGTVT Quy định về việc xác định và xử lý ví trị nguy hiểm trên đường thủy nội địa 29/12/2017 Bộ/cơ quan ngang bộ Đường thủy nội địa Nguyễn Nhật