giáo trình bồi dưỡng cấp cccm giáo trình bồi dưỡng cấp cccm

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực văn bản Người ký Tài liệu đính kèm
4 MH 04. Kinh tế vận tải 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
5 MĐ 05.Thực hành vận hành máy tàu thủy 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
1 Giáo trình bổ túc cấp GCNKNCM thuyền trưởng hạng tư 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
1 Giáo trình bổ túc nâng hạng GCNKNCM thuyền trưởng hạng ba 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
1 Giáo trình bổ túc nâng hạng GCNKNCM thuyền trưởng hạng nhì 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
2 DT M3 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
3 DT ThuyThu 1 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
5 BTM3 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
6 BTM2 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
7 BTM1 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
1 1. TDCI 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
2 TDCII 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
3 DKVB 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
4 ATVB 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
5 ATXD 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
7 ATKHL 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
8 TT2 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
9 TM.2 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
10 LPT2 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
14 Kinh tế vận tải 02/10/2015 Bộ/cơ quan ngang bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam