QUYẾT ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH

Từ khóa Xem với cỡ chữ

Quyết định số 287/QĐ-CĐTNĐ ngày 13/3/2020 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc ban hành ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra và đáp án theo nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa: Xem và tải

Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục III

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN

 

1-1. Ngân hàng câu hỏi và đáp án T1; 459 câu: 

Tải về file word

1-2. Ngân hàng câu hỏi và đáp án T2; 365 câu

Tải về file word

1-3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án T3; 303 câu

Tải về file word

1-4. Ngân hàng câu hỏi và đáp án T4; 127 câu

Tải về file word

2-5. Ngân hàng câu hỏi và đáp án M1; 224 câu

Tải về file word

2-6. Ngân hàng câu hỏi và đáp án M2; 188 câu

Tải về file word

2-7. Ngân hàng câu hỏi và đáp án M3; 172 câu

Tải về file word

3-8. Ngân hàng câu hỏi và đáp án TT; 200 câu

Tải về file word

3-9. Ngân hàng câu hỏi và đáp án TM; 114 câu

Tải về file word

3-10. Ngân hàng câu hỏi và đáp án LPT; 191 câu

Tải về file word

4-11. Ngân hàng câu hỏi và đáp án ĐKCT; 63 câu

Tải về file word

4-12. Ngân hàng câu hỏi và đáp án ĐKVB; 220 câu

Tải về file word

4-13. Ngân hàng câu hỏi và đáp án ATVB; 54 câu

Tải về file word

4-14. Ngân hàng câu hỏi và đáp án ATXD; 52 câu

Tải về file word

4-15. Ngân hàng câu hỏi và đáp án ATHC; 56 câu

Tải về file word

4-16. Ngân hàng câu hỏi và đáp án ATKHL; 62 câu

Tải về file word

 

Thẻ coi thi, chấm thi

Thẻ coi thi, chấm thi: Xem và tải

Quyết định số 288/QĐ-CĐTNĐ ngày 13/3/2020 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc công bố danh sách người hoàn thành lớp tập huấn nghiệp vụ đạt yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ coi thi, chấm thi, coi kiểm tra, chấm kiểm tra: Xem và tải, file danh sách exel: Tải về

 

 

Các cơ sở đào tạo

Cơ sở đào tạo: Download