Trang chủ

Thông báo luồng

Thông báo luồng tháng 11 - khu vực phía Bắc
Từ khóa Xem với cỡ chữ

 CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA BẮC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------

-------------------------------------------

Số:      /TB-ĐTNĐPB

Hải Phòng, ngày     tháng 11  năm  2015

 

 

THÔNG BÁO LUỒNG

(Tình hình luồng tuyến ĐTNĐ thuộc phạm vi tổ chức quản lý - Chi cục ĐTNĐ phía Bắc)

Căn cứ văn bản số 475/CĐTNĐVN-QLHT ngày 23/03/2015 của Cục ĐTNĐ Việt Nam về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014.

Nhằm đảm bảo giao thông Đường thủy nội địa trên các tuyến luồng thuộc phạm vi trách nhiệm, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc tổng hợp thông báo tình hình luồng ĐTNĐ (từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 năm 2015) như sau:

I. Tuyến, luồng giao Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 6

A. Mực nước

TT

Sông

Trạm chính

Mực nước lớn nhất

trong tuần (Hmax)

Mực nước nhỏ nhất

trong tuần ( Hmin)

Mực nước

Thời gian

Mực nước

Thời gian

1

Hồng

Sơn Tây

+5,27

07h – 20/11/2015

+3,73

19h – 25/11/2015

2

Hồng

Hà Nội

+2,45

19h –20/11/2015

+1,55

19h – 25/11/2015

3

Đuống

Dương Hà

+1,95

19h – 19/11/2015

+1,12

19h – 24/11/2015

 

B. Bãi cạn

TT

Sông

Bãi cạn

trọng điểm

Độ  sâu

( h )

MN

(H )

Cao độ

( Z )

Chiều
rộng

(B)

Chiều dài
 (L)

Ngày đo

1

Hồng

Cao Đại - Phú Châu

3,30

+4,90

1,60

40

400

24/11/2015

2

Hồng

Vân Nam- Trung Hà

3,40

+3,50

0,10

40

500

24/11/2015

3

Hồng

Trung Châu

3,30

+3,10

0,00

30

500

24/11/2015

4

Hồng

Võng La

3,40

+2,30

-1,10

40

400

24/11/2015

5

Hồng

Phú Thượng

3,35

+2,15

-1,20

40

500

24/11/2015

6

Hồng

Hải Bối

2,75

+2,15

-0,60

40

600

24/11/2015

7

Hồng

Nhật Tân

3,05

+2,05

-1,00

30

200

23/11/2015

8

Hồng

Tứ Liên - Trung Hà

2,80

+1,80

-1,00

30

500

23/11/2015

9

Hồng

Long Biên

3,10

+1,70

-1,40

40

200

23/11/2015

10

Hồng

Phú Viên - Bác Cổ

2,80

+1,60

-1,20

30

500

23/11/2015

 

II. Tuyến, luồng giao Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 5

  1. Mực nước

TT

Sông

Trạm chính

Mực nước lớn nhất

trong tuần ( Hmax )

Mực nước nhỏ nhất

trong tuần ( Hmin )

Mực nước

Thời gian

Mực nước

Thời gian

1

Hồng

Ba Lạt

+3.40

10h 19/11/2015

+1.26

23h 19/11/2015

2

Hồng

Ngô Xá

+1.64

13h 21/11/2015

+0.26

04h 20/11/2015

3

Ninh Cơ

Ninh Cơ

+1.52

10h 19/11/2015

+0.10

03h 20/11/2015

4

Ninh Cơ

Lạch Giàng

+3.32

08h 20/11/2015

+1.50

24h 23/11/2015

5

Đào

Độc Bộ

+1.65

12h 20/11/2015

+0.35

01h 19/11/2015

6

Đào

Đò Quan

+2.05

11h 19/11/2015

+0.79

21h 25/11/2015

7

Đáy

Cửa Đáy

+3.13

09h 19/11/2015

+1.17

02h 19/11/2015

8

Đáy

Ninh Bình

+1.28

12h 19/11/2015

+0.47

04h 22/11/2015

 

- Các trạm Ba Lạt, Lạch Giàng và Cửa Đáy cao độ MN lấy theo hệ hải đồ, các trạm còn lại cao độ MN lấy theo hệ cao độ lục địa.

B. Bãi cạn

TT

Sông

Bãi cạn

trọng điểm

Độ  sâu

( h )

MN

(H )

Cao độ

( Z )

Chiều
rộng

(B)

Chiều dài
 (L)

Ngày đo

1

Ninh Cơ

Tr.Phương 1

3.9

+0.8

-3.1

30

700

14h 25/11/2015

2

Ninh Cơ

Tr.Phương 2

4.0

+0.8

-3.2

30

700

14h 25/11/2015

3

Ninh Cơ

Tr.Phương 3

3.8

+0.7

-3.1

30

700

15h 25/11/2015

4

Ninh Cơ

Tr.Phương 4

4.0

+0.7

-3.3

30

700

15h 25/11/2015

5

Ninh Cơ

Tr.Phương 5

4.6

+0.7

-3.9

30

600

15h 25/11/2015

6

Ninh Cơ

Xuân Nghĩa

3.7

+0.3

-3.4

30

700

17h 25/11/2015

7

Ninh Cơ

Bùi Chu

3.7

+0.4

-3.3

30

600

16h 25/11/2015

8

Hồng

Hưng Long

3.9

+0.7

-3.2

40

600

14h 24/11/2015

9

Hồng

Gùi

4.0

+0.8

-3.2

40

500

11h 24/11/2015

10

Hồng

Vũ Hợp

3.7

+0.6

-3.1

40

400

16h 22/11/2015

11

Hồng

Ba Lạt

2.8

+2.2

-0.6

300

700

09h 24/11/2015

12

Đáy

Khánh Tiên

4.1

+0.7

-3.4

60

400

15h 24/11/2015

13

Đáy

Đò Mười

4.0

+0.5

-3.5

60

400

16h 25/11/2015

14

Đáy

Cửa Đáy

2.8

+2.8

0.0

90

1000

10h 23/11/2015

15

Đào

Đống Cao

4.5

+1.5

-3.0

30

300

09h 25/11/2015

16

K.Q.Liêu

Cầu B.Tông

3.2

+1.3

-1.9

18

20

08h 24/11/2015

 

III. Tuyến, luồng giao Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 3

  1. Mực nước

TT

Sông

Trạm chính

Mực nước lớn nhất

trong tuần ( Hmax )

Mực nước nhỏ nhất

trong tuần ( Hmin )

Mực
nước

Thời gian

Mực nước

Thời gian

1

Yên Hưng

Sông Chanh

+3,0

11h (20/11)

+1,3

23h (20/11)

2

Ba Mom

Ba Mom

+3,4

09h (19/11)

+1,0

21h (19/11)

3

Hạ Long

Hòn Gai

+3,5

09h (19/11)

+1,3

22h (19/11)

4

Cẩm Phả

Vũng Đục

+3,3

10h (20/11)

+1.4

22h (20/11)

5

Thắng Lợi

Hòn Đũa ¸ Cửa Đối

+3,8

10h (19/11)

+1.4

21h (19/11)

6

Vân Đồn

Cái Bầu

+3,7

10h (19/11)

+1,3

21h (19/11)

7

Tiên Yên

Tiên Yên

+3,7

10h (19/11)

+1,3

21h (19/11)

8

Vĩnh Thực

Vĩnh Thực

+4,0

09h (19/11)

+1,2

22h (19/11)

9

Móng Cái

Móng Cái

+4,0

09h (19/11)

+1,2

22h (19/11)

 
  1. Bãi cạn :

 

TT

 

Sông

Bãi cạn

trọng điểm

Độ sâu

( h )

MN

(H )

Cao độ

( Z )

Ngày đo

1

Vịnh Hạ Long

Đoạn từ Km4 ÷ Km7

3.3

+2.1

-1.2

17h - 23/11/2015

2

Hòn Gai

Đoạn từ Km3+500 ÷ Km4+500

3.1

+2.4

-0.7

10h - 22/11/2015

3

Hòn Đũa ÷ Cửa Đối

Đoạn từ Km22 ÷ Km22+500

3.4

+2.1

-1.3

13h - 23/11/2015

4

Hòn Đũa ÷ Cửa Đối

Đoạn từ Km30 ÷ Km31

3.4

+2.2

-1.3

15h - 23/11/2015

5

Hòn Đũa ÷ Cửa Đối

Đoạn từ Km45 ÷ Km46

3.4

+2.2

-1.3

17h - 23/11//2015

6

Sông Tiên Yên

Đoạn từ Km6 ÷ Km9

3.8

+2.0

-1.8

15h - 24/11/2015

7

Sông Tiên Yên

Đoạn từ Km17 ÷ Km19

4.6

+2.0

-2.6

17h - 24/11/2015

8

Sông Tiên Yên

Đoạn từ Km21 ÷ Km31

1.9

+2.1

0.2

19h - 24/11/2015

9

Móng Cái ÷ Cửa Mô

Đoạn từ Km12+300 ÷ Km15+800

3.1

+2.6

-0.5

10h - 23/11/2015

10

Sông Móng Cái

Đoạn từ Km1+500 ÷ Km5+500

3.0

+2.5

-0.5

08h - 24/11/2015

 

IV. Tuyến, luồng giao Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 2

A. Mực nước

TT

Sông

Trạm chính

Mực nước lớn nhất

trong tuần ( Hmax )

Mực nước nhỏ nhất

trong tuần ( Hmin )

Mực nước

Thời gian

Mực nước

Thời gian

1

Luộc

Triều Dương

+1,70

15h -21/11/2015

+0,37

24h-25/11/2015

2

Hồng

Phú Nha

+1,65

12h -19/11/2015

+0,50

22h-25/11/2015

3

Trà Lý

Thái Bình

+1,88

10h -19/11/2015

+0,44

21h-25/11/2015

 

B. Bãi cạn:

 

TT

 

Sông

Bãi cạn

trọng điểm

Độ sâu

( h )

MN

(H )

Cao độ

( Z )

Chiều
rộng (B)

Chiều dài (L)

Ngày đo

1

Hồng

Bãi Chim

3,7

+1,5

-2,2

35

1100

09h 25/11/2015

2

Hồng

Hà Nam

4,2

+1,0

-3,2

40

600

08h 24/11/2015

3

Hồng

 Việt Hùng

4,8

+1,0

-3,8

40

450

09h 25/11/2015

4

Hồng

Phạm Lỗ

4,9

+0,9

-4,0

40

150

13h 25/11/2015

5

Luộc

Hà Lão

4,2

+1,2

-3,0

30

200

16h 23/11/2015

6

Luộc

Gốc Gạo

4,4

+1,2

-3,2

30

100

15h 23/11/2015

7

Luộc

Cương Chính

3,5

+1,1

-2,4

70

200

11h 23/11/2015

8

Luộc

Bãi đá Km 52+ 200

3,6

+1,0

-2,6

25

30

10h 23/11/2015

9

Luộc

Bãi đá Km 57

3,6

+1,1

-2,5

15

30

11h 23/11/2015

10

Luộc

Bãi đá Km 45+300

2,9

+0,6

-2,3

25

50

16h 23/11/2015

11

Luộc

Nhâm Lang

3,2

+0,7

-2,5

30

600

08h 23/11/2015

12

Luộc

Tân Mỹ

2,9

+0,6

-2,3

30

600

15h 23/11/2015

13

Luộc

Quang Dực

3,5

+0,7

-2,8

30

450

14h 24/11/2015

14

Trà Lý

Hậu Trung

3,9

+0,7

-3,2

30

350

10h 23/11/2015

15

Trà Lý

Hậu Thượng

3,9

+0,9

-3,0

30

400

13h 23/11/2015

16

Trà Lý

Tịnh Xuyên

4,0

+1,0

-3,0

30

400

14h 23/11/2015

 

V. Tuyến, luồng giao Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 8

A. Mực nước

TT

Sông

Trạm chính

Mực nước lớn nhất

trong tuần (Hmax)

Mực nước nhỏ nhất

Trong tuần ( Hmin)

Mực nước

Thời gian

Mực nước

Thời gian

1

Cấm

Bến Kiền

+3,62

11h00 - 19/11/15

+1,92

01h00- 21/11/15

2

Đá Bạch

Bến Đụn

+3,43

11h00 - 19/11/15

+1,20

24h00- 19/11/15

3

Bạch Đằng

Bạch Đằng

+3,48

11h00 - 19/11/15

+1,08

23h00- 19/11/15

4

Ruột Lợn

Nhà Vàng

+3,65

10h00 - 19/11/15

+1,40

23h00- 19/11/15

5

Đào Hạ Lý

Nội Thành

+3,42

10h00 - 19/11/15

+1,49

01h00- 20/11/15

6

Kênh Khê

Tiên Lãng

+3,41

11h00 - 19/11/15

+1,76

01h00- 19/11/15

7

Văn Úc

Văn Úc

+3,21

09h30 - 19/11/15

+1,21

22h30- 19/11/15

8

Lạch Tray

Núi Voi

+3,39

11h00 - 19/11/15

+1,43

01h00- 19/11/15

9

Lạch Tray

Kênh Đồng

+3,37

12h00 - 19/11/15

+1,68

02h00- 19/11/15

 

B. Bãi cạn

 

TT

 

Sông

Bãi cạn

trọng điểm

Độ sâu

( h )

MN

(H )

Cao độ

( Z )

Chiều
rộng (B)

Chiều dài (L)

Ngày đo

1

Lạch Tray

Kênh Đồng

3,80

+2,70

-1,10

40

200

14h00 – 23/11/15

2

Lạch Tray

An Tràng

3,54

+2,24

-1,30

30

900

10h00 – 24/11/15

3

Ruột Lợn

Tây Vàng Chấu

4,55

+3,45

-1,10

40

400

09h00 – 20/11/15

4

Đào Hạ Lý

Xi Măng

3,52

+2,42

-1,10

40

400

09h00 24/11/15

 

VI. Tuyến, luồng giao Công ty CP QLBT ĐTNĐ số 1

A. Mực nước

TT

Sông

Trạm chính

Mực nước lớn nhất

trong tuần (Hmax)

Mực nước nhỏ nhất

trong tuần ( Hmin)

Mực nước

Thời gian

Mực nước

Thời gian

1

Việt Trì

+7.46

07h 21/11/2015

+6.10

19h 25/11/2015

2

Tuyên Quang

+18.15

07h 20/11/2015

+16.52

19h 23/11/2015

3

Hồng

Cổ Tiết

+10.72

07h 20/11/2015

+10.50

07h 24/11/2015

4

Hồng

Lào Cai

+75.60

07h 19/11/2015

+75.18

07h 23/11/2015

 

Bãi cạn

Số

TT

Sông

Bãi cạn

(Trọng điểm)

Tình hình luồng lạch

Ghi chú

MN

bãi

(H)

Độ

sâu

(h)

Cao

độ   (Z)

Rộng (B)

Dài    (L)

Ngày đo

1

Hồng

Soi Bò

+16.73

1.7

15.03

40

300

23/11/2015

Tuyến C.III

 

 

Trảng Đà

+17.67

1.5

15.73

40

300

23/11/2015

Tuyến C.IV

 

 

Tam Cường

+10.63

1.4

9.23

35

300

25/11/2015

Tuyến C.III

 

 

Thạch Sơn

+11.12

1.5

9.62

35

300

25/11/2015

Tuyến C.III

VII. Tuyến, luồng giao Công ty CP QLBT ĐTNĐ số 7

A. Mực nước

TT

Sông

Trạm chính

Mực nước lớn nhất

trong tuần (Hmax)

Mực nước nhỏ nhất

trong tuần ( Hmin)

Mực nước

Thời gian

Mực nước

Thời gian

1

Kinh Thầy

Bến Bình

+1.50

12h/19/11/2015

+2.20

20h/25/11/2015

2

Kinh Thày

Bến Triều

+1.25

12h/19/11/2015

-0.10

21h/25/11/2015

3

Kinh Môn

Phú Thái

+1.80

12h/19/11/2015

+0.21

20h/25/11/2015

4

Mạo Khê

Minh Tân

+1.60

11h/19/11/2015

-0.25

24h/19/11/2015

5

Lai Vu

Mặc Ngạn

+1.50

13h/19/11/2015

+0.30

19h/25/11/2015

6

Lai Vu

Lai Vu

+1.50

12h/19/11/2015

+0.15

19h/25/11/2015

7

Thái Bình

Tiên Kiều

+2.30

13h/19/11/2015

+1.00

07h/23/11/2015

8

Thái Bình

Hải Tân

+1.78

14h/20/11/2015

+0.45

22h/25/11/2015

9

Cầu Xe

Cầu Xe

+1.62

11h/19/11/2015

+0.10

21h/25/11/2015

 

B. Bãi cạn

 

TT

 

Sông

Bãi cạn

trọng điểm

Độ sâu

( h )

MN

(H )

Cao độ

( Z )

Chiều rộng

(B)

Chiều dài (L)

Ngày tháng đo

1

Kinh Thầy

Nấu Khê

4.20

+1.00

-3.20

50

600

13h/23/11/2015

2

Kinh Thầy

Vĩnh Trụ

3.80

+0.60

-3.20

50

1200

08h/24/11/2015

3

Kinh Thầy

Mặc Ngạn

3.30

+0.10

-3.20

50

1400

15h/24/11/2015

4

Kinh Thầy

Kênh Giang 1

4.60

+1.00

-3.60

50

800

17h/22/11/2015

5

Kinh Thầy

Kênh Giang 2

4.70

+1.00

-3.70

50

800

16h/22/11/2015

6

Kinh Thầy

Bến Triều

4.20

+0.40

-3.80

50

800

07h/22/11/2015

7

Kinh Thầy

Kính Chủ

4.50

+0.50

-4.00

50

900

07h/24/11/2015

8

Mạo Khê

Tân Dân

3.00

+0.40

-2.60

30

600

16h/24/11/2015

9

Lai Vu

Lai Vu

3.20

+0.80

-2.40

40

800

08h/22/11/2015

10

Lai Vu

Tường Vu

3.40

+1.20

-2.20

40

700

13h/22/11/2015

11

Lai Vu

Kè Thối

2.70

+0.50

-2.20

30

100

16h/24/11/2015

12

Thái Bình

Kênh Vàng

3.80

+1.80

-2.00

50

1100

09h/24/11/2015

13

Thái Bình

Cống Câu

3.20

+1.40

-1.80

40

800

08h/25/11/2015

14

Thái Bình

Ngã 3 Mía

2.50

+0.80

-1.70

30

1000

16h/18/11/2015

 

VIII. Tuyến, luồng giao Công ty CP QLBT ĐTNĐ số 9

A. Mực nước

TT

Sông

Trạm chính

Mực nước lớn nhất

trong tuần (Hmax)

Mực nước nhỏ nhất

trong tuần ( Hmin)

Mực nước

Thời gian

Mực nước

Thời gian

1

Đà

Hòa Bình

+12.11

07h 19/11/15

+10.27

13h 25/11/15

2

Đà

Sơn Đà

+9.99

07h 19/11/15

+8.56

13h 25/11/15

3

Hồ Hòa Bình

Tà Hộc

+118.39

07h/20/11/15

+117.75

19h 24/11/15

4

Hồ Hòa Bình

Đống Cao

+116.58

07h/20/11/15

+116.15

19h 25/11/15

 

B. Bãi cạn

 

TT

 

Sông

Bãi cạn

trọng điểm

Độ sâu

( h )

MN

(H )

Cao độ

( Z )

Chiều rộng

(B)

Chiều dài (L)

Ngày tháng đo

1

Đà

Láng Mái A

2,1

+10,23

8,13

30

600

24/11/2015

2

Đà

Ấp Giáo

2,1

+10,19

8,09

30

600

24/11/2015

3

Đà

Bãi Hợp Thịnh

2,0

+10,11

8,11

30

600

24/11/2015

4

Đà

Cửa Trạm

1,9

+9,91

8,01

30

600

24/11/2015

5

Đà

Khánh Chúc bãi 1

1,8

+9,81

8,01

30

600

25/11/2015

6

Đà

Khánh Chúc bãi 2

1,7

+9,77

8,07

30

600

25/11/2015

7

Đà

Thọ Xuân

1,6

+9,65

8,05

30

600

25/11/2015

8

Đà

Mộc A

1,6

+9,60

8,00

30

600

25/11/2015

9

Đà

Đoan Thượng

2,5

+9,25

6,75

30

500

24/11/2015

10

Đà

Bảo Yên

2,3

+9,15

6,85

30

450

24/11/2015

11

Đà

Bảng Chung

2,2

+9,05

6,85

30

600

24/11/2015

12

Đà

Bất Bạt

1,8

+8,54

6,74

30

550

25/11/2015

13

Đà

Phú Nhiêu

1,7

+8,34

6,64

30

450

25/11/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Tuyến, luồng giao Công ty CP QLBT ĐTNĐ số 4

A. Mực nước

TT

Sông

Trạm chính

Mực nước lớn nhất

trong tuần (Hmax)

Mực nước nhỏ nhất

trong tuần ( Hmin)

Mực nước

Thời gian

Mực nước

Thời gian

1

Đuống

Minh Đạo

+2.10

13h-19/10/2015

+1.03

07h-12/11/2015

2

Đuống

Kiều Lương

+1.89

13h-19/11/2015

+0.71

07h-23/11/2015

3

Thái Bình

Phả Lại

+1.45

14h-19/11/2015

+0.59

05h-20/11/2015

4

Cầu

Hiền Lương

+1.70

19h-21/11/2015

+0.94

07h-23/11/2015

5

Cầu

Quang Châu

+1.88

19h-21/11/2015

+1.07

07h-23/11/2015

6

Cầu

Yên Phong

+1.90

19h-21/11/2015

+1.15

07h-23/11/2015

7

Công

Đa Phúc

+2.64

13h-22/11/2015

+1.87

19h-25/11/2015

8

Thương

Bắc Giang

+2.00

07h-19/11/2015

+1.02

19h-23/11/2015

9

Thương

Bố Hạ

+2.68

07h-19/11/2015

+1.45

19h-23/11/2015

10

Lục Nam

Lục Nam

+2.64

13h-19/11/2015

+1.40

07h-23/11/2015

11

Cao Bằng

Bằng Giang

+180.90

13h-20/11/2015

+180.85

19h-24/11/2015

 

 

B. Bãi cạn (Không)

 

* Những vấn đề liên quan:

- Các tuyến luồng thuộc phạm vi tổ chức quản lý của Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc đảm bảo thông suốt. Vị trí màu sắc, ánh sáng báo hiệu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Các phương tiện thuỷ tham gia giao thông khi đến khu vực có luồng nguy hiểm, khó đi, tĩnh không cầu thấp hoặc không an toàn, người điều khiển phương tiện cần chủ động tìm hiểu để điều động phương tiện đi lại đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua khu vực./.

 

Nơi nhận:

- Cục ĐTNĐ Việt Nam (thay b/cáo);              

- Chi cục trưởng (để b/cáo);                            

- Cảng vụ ĐTNĐ KV I,II;                               

- Tổng C.ty vận tải thủy;

- Lưu VT, QLHT Website.

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bán

 

 

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 210
Tổng số truy cập: 10240329