Trang chủ

Thông báo luồng

Thông báo luồng tháng 2 - 2016 khu vực phía Bắc
Từ khóa Xem với cỡ chữ

 CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA BẮC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------

-------------------------------------------

Số:   99   /TB-ĐTNĐPB

Hải Phòng, ngày 19  tháng 02 năm  2016

 

THÔNG BÁO LUỒNG

(Tình hình luồng tuyến ĐTNĐ thuộc phạm vi tổ chức quản lý - Chi cục ĐTNĐ phía Bắc)

 

Căn cứ văn bản số 475/CĐTNĐVN-QLHT ngày 23/03/2015 của Cục ĐTNĐ Việt Nam về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 05/12/2014.

Nhằm đảm bảo giao thông Đường thủy nội địa trên các tuyến luồng thuộc phạm vi trách nhiệm, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc tổng hợp thông báo tình hình luồng ĐTNĐ (từ ngày 11 tháng 02 đến ngày 17 tháng 02 năm 2016) như sau:

I. Tuyến, luồng giao Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 6

A. Mực nước

TT

Sông

Trạm chính

Mực nước lớn nhất

trong tuần (Hmax)

Mực nước nhỏ nhất

trong tuần ( Hmin)

Mực nước

Thời gian

Mực nước

Thời gian

1

Hồng

Sơn Tây

+5,47

19h - 17/02/2016

+1,88

19h - 13/02/2016

2

Hồng

Chèm

+3,20

13h - 17/02/2016

+0,98

07h - 13/02/2016

3

Hồng

Hà Nội

+2,33

13h - 17/02/2016

+0,35

07h - 14/02/2016

4

Đuống

Dương Hà

+1,77

07h - 17/02/2016

+0,10

07h - 14/02/2016

B. Bãi cạn

TT

Sông

Bãi cạn

trọng điểm

Độ  sâu

( h )

MN

(H )

Cao độ

( Z )

Chiều
rộng

(B)

Chiều dài
 (L)

Ngày đo

1

Hồng

Cao Đại - Phú Châu

2,10

+3,30

1,20

25

400

14/02/2016

2

Hồng

Vân Nam- Trung Hà

1,90

+2,00

0,10

40

500

14/02/2016

3

Hồng

Trung Châu

2,20

+1,70

-0,50

50

500

14/02/2016

4

Hồng

Võng La

2,20

+1,10

-1,10

40

400

14/02/2016

5

Hồng

Phú Thượng

2,20

+1,00

-1,20

40

500

14/02/2016

6

Hồng

Hải Bối

2,20

+1,00

-1,20

40

600

14/02/2016

7

Hồng

Nhật Tân

1,80

+0,80

-1,00

30

200

14/02/2016

8

Hồng

Tứ Liên - Trung Hà

1,50

+0,50

-1,00

30

500

13/02/2016

9

Hồng

Long Biên

1,80

+0,40

-1,40

40

200

13/02/2016

10

Hồng

Phú Viên - Bác Cổ

1,80

+0,30

-1,50

30

500

13/02/2016

 

II. Tuyến, luồng giao Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 5

  1. Mực nước

TT

Sông

Trạm chính

Mực nước lớn nhất

trong tuần ( Hmax )

Mực nước nhỏ nhất

trong tuần ( Hmin )

Mực nước

Thời gian

Mực nước

Thời gian

1

Hồng

Ba Lạt

+3.20

07h 11/02/2016

+1.36

21h 11/02/2016

2

Hồng

Ngô Xá

+1.30

24h 17/02/2016

+0.00

24h 11/02/2016

3

Ninh Cơ

Ninh Cơ

+1.31

23h 17/02/2016

-0.25

13h 15/02/2016

4

Ninh Cơ

Lạch Giàng

+3.00

09h 11/02/2016

+1.41

22h 11/02/2016

5

Đào

Đò Quan

+1.70

09h 11/02/2016

+0.25

19h 15/02/2016

6

Đáy

Cửa Đáy

+3.05

06h 11/02/2016

+1.08

15h 17/02/2016

7

Đáy

Ninh Bình

+1.07

11h 11/02/2016

+0.17

16h 15/02/2016

 

- Các trạm Ba Lạt, Lạch Giàng và Cửa Đáy cao độ MN lấy theo hệ hải đồ, các trạm còn lại cao độ MN lấy theo hệ cao độ lục địa.

B. Bãi cạn

TT

Sông

Bãi cạn

trọng điểm

Độ  sâu

( h )

MN

(H )

Cao độ

( Z )

Chiều
rộng

(B)

Chiều dài
 (L)

Ngày đo

1

Ninh Cơ

Tr.Phương 1

3.6

+0.5

-3.1

30

700

10h 16/02/2016

2

Ninh Cơ

Tr.Phương 2

3.7

+0.5

-3.2

30

700

10h 16/02/2016

3

Ninh Cơ

Tr.Phương 3

3.6

+0.5

-3.1

30

700

10h 16/02/2016

4

Ninh Cơ

Tr.Phương 4

3.7

+0.4

-3.3

30

700

11h 16/02/2016

5

Ninh Cơ

Tr.Phương 5

4.3

+0.4

-3.9

30

600

11h 16/02/2016

6

Ninh Cơ

Xuân Nghĩa

3.3

-0.1

-3.4

30

700

13h 16/02/2016

7

Ninh Cơ

Bùi Chu

3.3

+0.0

-3.3

30

600

12h 16/02/2016

8

Hồng

Hưng Long

3.5

+0.2

-3.3

40

600

15h 15/02/2016

9

Hồng

Gùi

3.9

+0.6

-3.3

40

500

07h 15/02/2016

10

Hồng

Vũ Hợp

4.0

+0.8

-3.2

40

400

08h 17/02/2016

11

Hồng

Ba Lạt

2.2

+1.6

-0.6

300

700

10h 17/02/2016

12

Đáy

Khánh Tiên

4.1

+0.6

-3.5

60

400

14h 16/02/2016

13

Đáy

Đò Mười

3.5

+0.1

-3.4

60

400

14h 17/02/2016

14

Đáy

Cửa Đáy

1.2

+1.2

0.0

90

1000

10h 16/02/2016

15

Đào

Đống Cao

4.0

+1.0

-3.0

30

300

08h 17/02/2016

16

K.Q.Liêu

Cầu B.Tông

2.6

+0.7

-1.9

18

20

08h 17/02/2016

 

III. Tuyến, luồng giao Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 3

  1. Mực nước

TT

Sông

Trạm chính

Mực nước lớn nhất

trong tuần ( Hmax )

Mực nước nhỏ nhất

trong tuần ( Hmin )

Mực
nước

Thời gian

Mực nước

Thời gian

1

Yên Hưng

Sông Chanh

+2,9

06h (11/02)

+0,9

21h (11/02)

2

Ba Mom

Ba Mom

+3,1

06h (11/02)

+1,0

20h (11/02)

3

Hạ Long

Hòn Gai

+3,3

06h (11/02)

+1,2

21h (11/02)

4

Cẩm Phả

Vũng Đục

+3,4

07h (11/02)

+1,3

12h (17/02)

5

Thắng Lợi

Hòn Đũa ¸ Cửa Đối

+3,3

07h (11/02)

+1,4

22h (11/02)

6

Vân Đồn

Cái Bầu

+3,3

08h (11/02)

+1,2

12h (17/02)

7

Tiên Yên

Tiên Yên

+3,6

06h (11/02)

+1,1

20h (11/02)

8

Vĩnh Thực

Vĩnh Thực

+3,6

07h (11/02)

+1,1

18h (11/02)

9

Móng Cái

Móng Cái

+3,6

05h (11/02)

+1,1

19h (11/02)

 
  1. Bãi cạn :

 

TT

 

Sông

Bãi cạn

trọng điểm

Độ sâu

( h )

MN

(H )

Cao độ

( Z )

Ngày đo

1

Vịnh Hạ Long

Đoạn từ Km4 ÷ Km7

3,0

+1,8

-1.2

09h - 15/02/2016

2

Hòn Gai

Đoạn từ Km3+500 ÷ Km4+500

2,5

+1,8

-0.7

15h - 15/02/2016

3

Hòn Đũa ÷ Cửa Đối

Đoạn từ Km22 ÷ Km22+500

3,4

+2,1

-1.3

15h - 14/02/2016

4

Hòn Đũa ÷ Cửa Đối

Đoạn từ Km30 ÷ Km31

3,4

+2,1

-1.3

12h - 14/02/2016

5

Hòn Đũa ÷ Cửa Đối

Đoạn từ Km45 ÷ Km46

3,5

+2,2

-1.3

09h - 14/02/2016

6

Sông Tiên Yên

Đoạn từ Km6 ÷ Km9

3,8

+2,0

-1.8

14h - 15/02/2016

7

Sông Tiên Yên

Đoạn từ Km17 ÷ Km19

4,5

+1,9

-2.6

11h - 15/02/2016

8

Sông Tiên Yên

Đoạn từ Km21 ÷ Km31

1,8

+2,0

0.2

09h - 15/02/2016

9

Móng Cái ÷ Cửa Mô

Đoạn từ Km12+300 ÷ Km15+800

2,0

+1,5

-0.5

15h - 17/02/2016

10

Sông Móng Cái

Đoạn từ Km1+500 ÷ Km5+500

2,0

+1,5

-0.5

09h - 17/02/2016

 

IV. Tuyến, luồng giao Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 2

A. Mực nước

TT

Sông

Trạm chính

Mực nước lớn nhất

trong tuần ( Hmax )

Mực nước nhỏ nhất

trong tuần ( Hmin )

Mực nước

Thời gian

Mực nước

Thời gian

1

Luộc

Triều Dương

1,22

12h -11/02/2016

0,16

05h-14/2/2016

2

Hồng

Phú Nha

1,25

24h -17/02/2016

0,01

02h-12/2/2016

3

Trà Lý

Thái Bình

1,60

24h -17/02/2016

-0,05

24h-11/02/2016

 

B. Bãi cạn:

 

TT

 

Sông

Bãi cạn

trọng điểm

Độ sâu

( h )

MN

(H )

Cao độ

( Z )

Chiều
rộng (B)

Chiều dài (L)

Ngày đo

1

Hồng

Bãi Chim

3,6

1,4

-2,2

35

1100

17/02/2016

2

Hồng

Hà Nam

4,0

0,8

-3,2

40

600

13/02/2016

3

Hồng

 Việt Hùng

4,2

0,4

-3,8

40

450

17/02/2016

4

Hồng

Phạm Lỗ

5,1

1,1

-4,0

40

150

17/02/2016

5

Luộc

Hà Lão

3,9

0,9

-3,0

30

200

12/02/2016

6

Luộc

Gốc Gạo

4,2

1,0

-3,2

30

100

12/021/2016

7

Luộc

Bãi đá Km 52+ 200

3,0

0,2

-2,8

30

600

15/02/2016

8

Luộc

Bãi đá Km 45+300

2,6

0,1

-2,5

30

600

15/2/2016

9

Luộc

Nhâm Lang

3,8

0,6

-3,2

30

350

16/02/2016

10

Luộc

Tân Mỹ

3,5

0,5

-3,0

30

400

16/02/2016

11

Luộc

Quang Dực

3,5

0,5

-3,0

30

400

16/02/2016

12

Trà Lý

Hậu Trung

3,6

1,4

-2,2

35

1100

17/02/2016

13

Trà Lý

Hậu Thượng

4,0

0,8

-3,2

40

600

13/02/2016

14

Trà Lý

Tịnh Xuyên

4,2

0,4

-3,8

40

450

17/02/2016

 

V. Tuyến, luồng giao Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 8

A. Mực nước

TT

Sông

Trạm chính

Mực nước lớn nhất

trong tuần (Hmax)

Mực nước nhỏ nhất

Trong tuần ( Hmin)

Mực nước

Thời gian

Mực nước

Thời gian

1

Cấm

Bến Kiền

+3,43

08h00 - 11/02/16

+1,52

15h00- 17/02/16

2

Đá Bạch

Bến Đụn

+3,11

08h00 - 11/02/16

+0,90

23h00- 11/02/16

3

Bạch Đằng

Bạch Đằng

+3,12

07h00 - 11/02/16

+1,08

20h00- 11/02/16

4

Ruột Lợn

Nhà Vàng

+3,45

08h00 - 11/02/16

+1,35

21h00- 11/02/16

5

Đào Hạ Lý

Nội Thành

+3,28

07h00 - 11/02/16

+1,19

23h00- 11/02/16

6

Kênh Khê

Tiên Lãng

+3,24

08h00 - 11/02/16

+1,54

23h00- 11/02/16

7

Văn Úc

Văn Úc

+3,12

06h30 - 11/02/16

+1,25

20h30- 11/02/16

8

Lạch Tray

Núi Voi

+3,09

09h00 - 11/02/16

+1,28

24h00- 12/02/16

9

Lạch Tray

Kênh Đồng

+3,12

10h30 - 11/02/16

+1,56

13h00- 15/02/16

 

B. Bãi cạn

 

TT

 

Sông

Bãi cạn

trọng điểm

Độ sâu

( h )

MN

(H )

Cao độ

( Z )

Chiều
rộng (B)

Chiều dài (L)

Ngày đo

1

Lạch Tray

Kênh Đồng

2,80

+1,70

-1,10

40

200

14h00 – 16/02/16

2

Lạch Tray

An Tràng

2,94

+1,64

-1,30

30

900

10h00 – 16/02/16

3

Ruột Lợn

Tây Vàng Chấu

4,25

+3,15

-1,10

40

400

09h00 – 12/02/16

4

Đào Hạ Lý

Xi Măng

2,82

+1,72

-1,10

40

400

09h00 – 16/02/16

 

VI. Tuyến, luồng giao Công ty CP QLBT ĐTNĐ số 1

A. Mực nước

TT

Sông

Trạm chính

Mực nước lớn nhất

trong tuần (Hmax)

Mực nước nhỏ nhất

trong tuần ( Hmin)

Mực nước

Thời gian

Mực nước

Thời gian

1

Việt Trì

+7.72

19h 17/02/2016

+4.00

13h 13/02/2016

2

Tuyên Quang

+16.51

07h 17/02/2016

+15.60

19h 12/02/2016

3

Hồng

Cổ Tiết

+10.25

07h 18/02/2016

+10.01

07h 12/02/2016

4

Hồng

Lào Cai

+76.20

19h 11/02/2016

+76.05

19h 17/02/2016

 

Bãi cạn

Số

TT

Sông

Bãi cạn

(Trọng điểm)

Tình hình luồng lạch

Ghi chú

MN

bãi

(H)

Độ

sâu

(h)

Cao

độ   (Z)

Rộng (B)

Dài    (L)

Ngày đo

1

Hồng

Tam Cường

+10.13

1.5

9.50

40

420

15/02/2016

Tuyến C.III

 

 

Thạch Sơn

+10.62

1.5

9.00

35

400

15/02/2016

Tuyến C.III

 

 

Đỗ Sơn

+12.41

1.6

13.00

40

430

15/02/2016

Tuyến C.III

 

 

Đông An

+35.36

0.9

34.46

30

500

17/02/2016

Tuyến C.IV

VII. Tuyến, luồng giao Công ty CP QLBT ĐTNĐ số 7

A. Mực nước

TT

Sông

Trạm chính

Mực nước lớn nhất

trong tuần (Hmax)

Mực nước nhỏ nhất

trong tuần ( Hmin)

Mực nước

Thời gian

Mực nước

Thời gian

1

Kinh Thầy

Bến Bình

1.12

11h/11/02/2016

-0.32

14h/15/02/2016

2

Kinh Thày

Bến Triều

1.00

08h/11/02/2016

-0.45

14h/14/02/2016

3

Kinh Môn

Phú Thái

1.56

02h/17/02/2016

-0.15

14h/17/02/2016

4

Mạo Khê

Minh Tân

1.50

08h/11/02/2016

-0.55

15h/17/02/2016

5

Lai Vu

Mặc Ngạn

1.19

11h/11/02/2016

-0.30

15h/15/02/2016

6

Lai Vu

Lai Vu

1.85

13h/11/02/2016

0.63

04h/12/02/2016

7

Thái Bình

Tiên Kiều

1.55

02h/17/02/2016

0.10

14h/15/02/2016

8

Thái Bình

Hải Tân

1.12

11h/11/02/2016

-0.32

14h/15/02/2016

 

B. Bãi cạn

 

TT

 

Sông

Bãi cạn

trọng điểm

Độ sâu

( h )

MN

(H )

Cao độ

( Z )

Chiều rộng

(B)

Chiều dài (L)

Ngày tháng đo

1

Kinh Thầy

Nấu Khê

0.80

+4.00

-3.20

50

600

08h/16/02/2016

2

Kinh Thầy

Vĩnh Trụ

0.70

+3.90

-3.20

50

1200

08h/17/02/2016

3

Kinh Thầy

Mặc Ngạn

0.00

+3.20

-3.20

50

1400

15h/10/02/2016

4

Kinh Thầy

Kênh Giang 1

-0.10

+3.60

-3.70

50

800

09h/15/02/2016

5

Kinh Thầy

Kênh Giang 2

-0.20

+3.50

-3.70

50

800

10h/15/02/2016

6

Kinh Thầy

Bến Triều

-0.40

+3.40

-3.80

50

800

15h/15/02/2016

7

Kinh Thầy

Kính Chủ

0.10

+4.10

-4.00

50

900

08h/16/02/2016

8

Mạo Khê

Tân Dân

0.30

+2.90

-2.60

30

600

09h/17/02/2016

9

Lai Vu

Lai Vu

0.50

+2.90

-2.40

40

800

10h/03/02/2016

10

Lai Vu

Tường Vu

0.20

+2.40

-2.20

40

700

13h/03/02/2016

11

Lai Vu

Kè Thối

1.10

+3.30

-2.20

30

100

07h/18/02/2016

12

Thái Bình

Kênh Vàng

1.10

+3.10

-2.00

50

1100

11h/16/02/2016

13

Thái Bình

Bến Hàn

1.30

+3.10

-1.80

45

1000

09h/17/02/2016

14

Thái Bình

Cống Câu

0.90

+2.70

-1.80

40

800

08h/17/02/2016

15

Thái Bình

Ngã 3 Mía

0.30

+2.00

-1.70

30

1000

08h/16/02/2016

 

VIII. Tuyến, luồng giao Công ty CP QLBT ĐTNĐ số 9

A. Mực nước

TT

Sông

Trạm chính

Mực nước lớn nhất

trong tuần (Hmax)

Mực nước nhỏ nhất

trong tuần ( Hmin)

Mực nước

Thời gian

Mực nước

Thời gian

1

Đà

Hòa Bình

+13.16

19h 16/02/16

+9.51

19h 12/02/16

2

Đà

Sơn Đà

+10.64

19h 16/02/16

+7.43

13h 13/02/16

3

Hồ Hòa Bình

Tà Hộc

+116.85

19h 13/02/16

+114.40

19h 17/02/16

4

Hồ Hòa Bình

Đống Cao

+115.83

07h 13/02/16

+113.04

19h 17/02/16

 

B. Bãi cạn

 

TT

 

Sông

Bãi cạn

trọng điểm

Độ sâu

( h )

MN

(H )

Cao độ

( Z )

Chiều rộng

(B)

Chiều dài (L)

Ngày tháng đo

1

Đà

Láng Mái A

4,8

+12,62

7,82

40

600

16/02/2016

2

Đà

Ấp Giáo

5,2

+12,58

7,38

40

600

16/02/2016

3

Đà

Bãi Hợp Thịnh

5,3

+12,50

7,20

40

600

16/02/2016

4

Đà

Cửa Trạm

5,2

+12,30

7,10

40

600

16/02/2016

5

Đà

Khánh Chúc bãi 1

4,4

+12,28

7,88

40

600

17/02/2016

6

Đà

Khánh Chúc bãi 2

4,2

+12,24

8,04

40

600

17/02/2016

7

Đà

Thọ Xuân

4,2

+12,12

7,92

40

600

17/02/2016

8

Đà

Mộc A

4,1

+12,07

7,97

40

600

17/02/2016

9

Đà

Đoan Thượng

4,2

+10,92

6,72

30

500

16/02/2016

10

Đà

Bảo Yên

4,0

+10,72

6,72

30

450

16/02/2016

11

Đà

Bảng Chung

3,9

+10,67

6,77

30

600

16/02/2016

12

Đà

Bất Bạt

3,8

+10,61

6,81

30

550

17/02/2016

13

Đà

Phú Nhiêu

3,6

+10,31

6,71

30

450

17/02/2016

 

IX. Tuyến, luồng giao Công ty CP QLBT ĐTNĐ số 4

A. Mực nước

TT

Sông

Trạm chính

Mực nước lớn nhất

trong tuần (Hmax)

Mực nước nhỏ nhất

trong tuần ( Hmin)

Mực nước

Thời gian

Mực nước

Thời gian

1

Đuống

Minh Đạo

+1.32

07h-07/02/2016

+0.15

07h-14/02/2016

2

Đuống

Kiều Lương

+1.28

07h-17/02/2016

+0.10

07h-14/02/2016

3

Thái Bình

Phả Lại

+1.06

06h-17/02/2016

-0.06

04h-14/02/2016

4

Cầu

Hiền Lương

+1.06

07h-07/02/2016

+0.01

19h-16/02/2016

5

Cầu

Quang Châu

+0.90

07h-17/02/2016

+0.06

19h-16/02/2016

6

Cầu

Yên Phong

+1.18

13h-17/02/2016

+0.20

19h-16/02/2016

7

Công

Đa Phúc

+1.45

13h-17/02/2016

+0.50

07h-14/02/2016

8

Thương

Bắc Giang

+1.10

07h-17/02/2016

+0.30

13h-14/02/2016

9

Thương

Bố Hạ

+1.35

07h-17/02/2016

+0.45

13h-14/02/2016

10

Lục Nam

Lục Nam

+0.90

07h-17/02/2016

+0.10

07h-14/02/2016

11

Cao Bằng

Bằng Giang

+180.84

13h-17/02/2016

+180.78

19h-14/02/2016

 

B. Bãi cạn (Không)

* Những vấn đề liên quan:

- Các tuyến luồng thuộc phạm vi tổ chức quản lý của Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc đảm bảo thông suốt. Vị trí màu sắc, ánh sáng báo hiệu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Các phương tiện thuỷ tham gia giao thông khi đến khu vực có các luồng nguy hiểm, khó đi, tĩnh không cầu thấp hoặc không an toàn, người điều khiển phương tiện cần chủ động tìm hiểu để điều động phương tiện đi lại đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua khu vực./.

Nơi nhận:

- Cục ĐTNĐ Việt Nam (thay b/cáo);              

- Chi cục trưởng (để b/cáo);                            

- Cảng vụ ĐTNĐ KV I,II;                               

- Tổng C.ty vận tải thủy;

- Lưu VT, QLHT Website.

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bán

 

 

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 184
Tổng số truy cập: 15196846