Trang chủ

Thông báo luồng

Thông báo luống tháng 10-Khu vực phía Bắc

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA BẮC Độc lập –...

Thông báo luồng tháng 10 - khu vực phía Bắc

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA BẮC Độc lập –...

Thông báo luồng tháng 10 - khu vực phía Bắc

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA BẮC Độc lập –...

Từ 3/2016, áp dụng thủ tục điện tử cho tàu thuyền nội địa vào, rời cảng biển

Bộ Giao thông vận tải đã có Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam. Ảnh minh họa Theo...

Thông báo luồng 27/8 - 2/9, phía Bắc

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA BẮC Độc lập –...

Thông báo chống va - trôi ngày 10/8/2015

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA VIỆT NAM ...

Thông báo luồng - KV phía Nam từ 02/ 7/2015

Thông báo luồng Thông báo tĩnh không Vàm Cỏ Đông

Thông báo luồng - KV phía Bắc từ 9/ 7 đến 15/7/2015

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA BẮC Độc lập –...

Thông báo luồng từ 18-24 tháng 6

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA BẮC Độc lập –...

Thông báo luồng 11 đến 17 tháng 6

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA BẮC Độc lập –...

Thông báo luồng 04/6 đến ngày 10/6

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA BẮC Độc lập –...

Thông báo luồng ngày 5 tháng 6

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA BẮC Độc lập –...

Thông báo luồng ngày 29-05-2015

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA BẮC Độc lập –...

Thông báo luồng ngày 25-5-2015.

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA BẮC Độc lập – Tự do –...

Thông báo luồng ngày 05-5-2015

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA BẮC Độc lập – Tự do –...

Thông báo luồng ngày 10-4-2015

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA BẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...

Thông báo luồng ngày 02-4-2015

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA BẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Thông báo luồng ngày 05-01-2015

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA BẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Thông báo luồng ngày 16-01-2015

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA BẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Thông báo luồng ngày 24-4-2015.

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA PHÍA BẮC ...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 177
Tổng số truy cập: 15054558