Trang chủ

Tin các đơn vị trong ngành

Tổ chức thực hiện Thông tư 34/2019/TT-BGTVT

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 34/2019/TT-BGTVT sửa đổi một số điều của các Thông tư quy định vận tải đường thủy nội địa. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo cho...

Thông báo luồng thường xuyên t9 khu Quản lý Tp. HCM

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên tháng 9 - khu quản lý Tp. HCM, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng thường xuyên t9 - miền Bắc

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên tháng 9 - miền Bắc, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng thường xuyên t9 - khu vực Thanh Hóa

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên tháng 9 - khu vực Thanh Hóa, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng thường xuyên t9 - miền Nam

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên tháng 9 - miền Nam, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng thường xuyên t9 - khu vực Quảng Trị

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên tháng 9 - khu vực Quảng Trị, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng thường xuyên t8 - khu vực Thanh Hóa

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên tháng 8 - khu vực Thanh Hóa, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng thường xuyên t8 - khu vực Quảng Trị

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên tháng 8 - khu vực Quảng Trị, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng thường xuyên TP. Hồ Chí Minh

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên khu vực Tp. Hồ Chí Minh, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng thường xuyên miền Nam

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên miền Nam, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng tx khu vực Quảng Bình

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên khu vực Quảng Bình, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng thường xuyên miền Bắc

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên miền Bắc, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Thực hiện văn bản số 5356/BGTVT-VT ngày 07/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải triển khai tổ chức Hội nghị về phát triển vận tải thủy và vận tải ven biển do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, Cục Đường...

Thông báo luồng thường xuyên khu vực Quảng Trị

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên khu vực Quảng Trị, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng tháng 6 - khu vực Quảng Bình

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng tháng 6 khu vực Quảng Bình, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng thường xuyên tháng 6 - khu vực phía Nam

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên khu vực phía nam, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng thường xuyên tháng 6 - khu vực Quảng Trị

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên tháng 6 - khu vực Quảng Trị, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng tháng 6 - Khu vực Thanh Hóa

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng tháng 6 - khu vực Thanh Hóa, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng thường xuyên tháng 5 - Khu vực Quảng Trị

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên khu vực Quảng Trị, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải

Thông báo luồng thường xuyên tháng 5 - khu vực Quảng Bình

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên khu vực Quảng Bình, chi tiết như sau: Thông báo luồng: Xem và tải