Trang chủ

Tin hoạt động ngành

Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải đến tháng 10 năm 2014
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Căn cứ Quyết định số 2447/TTg-ĐMDN ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn 2011-2015, Bộ Giao thông vận tải thực hiện sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ như sau:

- Tiếp tục duy trì 100% vốn tại: 09 Tổng công ty, công ty TNHH một thành viên trực thuộc Bộ; 13 công ty TNHH một thành viên là công ty con của các Tổng công ty: Cảng hàng không; Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc; Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long;

- Thực hiện cổ phần hóa 70 công ty TNHH một thành viên hoặc bộ phận doanh nghiệp (trong đó có 13 Tổng công ty, công ty thuộc Bộ Giao thông vận tải; 21 công ty thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 03 công ty thuộc các trường đại học; 33 công ty/ bộ phận doanh nghiệp thuộc các Tổng công ty, công ty theo mô hình mẹ-con).

Thực hiện phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2447/TTg-ĐMDN, Bộ Giao thông vận tải đã quyết liệt triển khai thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ. Theo công văn số 14031/BC-BGTVT ngày 5/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải, trong 10 tháng năm 2014, Bộ Giao thông vận tải đã triển khai thực hiện công tác cổ phần hóa 03 Công ty mẹ - Tổng công ty; 34 công ty con thuộc các tổng công ty; 02 công ty thuộc Bộ, 02 công ty thuộc trường, 10 đoạn quản lý đường thủy nội địa và Bệnh viện Giao thông vận tải trung ương.

+ Về phê duyệt phương án cổ phần hóa: Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện thẩm định, phê duyệt phương án chuyển 21 doanh nghiệp thành công ty cổ phần.

+ Về phê duyệt giá trị doanh nghiệp: ngoài 21 doanh nghiệp trên, Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thành việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp cho 14 doanh nghiệp; Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã phê duyệt giá trị doanh nghiệp cho 03 cảng biển (Nghệ Tĩnh, Cần Thơ, Năm Căn) và đang hoàn thiện các bước để phê duyệt giá trị doanh nghiệp cho 02 cảng biển (Cam Ranh, Sài Gòn). Hiện nay các doanh nghiệp đang xây dựng phương án cổ phần hóa trình Bộ và Tổng công ty phê duyệt để triển khai thực hiện.

+ Về việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO): Đến tháng 10/2014 đã có 12 doanh nghiệp hoàn thành việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng, các doanh nghiệp còn lại đang thực hiện các quy trình thủ tục để IPO.

Kết quả thực hiện cổ phần hoá DNNN thuộc Bộ Giao thông vận tải trong 10 tháng đầu năm 2014

TT

Tên Công ty

Hình thức sắp xếp giai đoạn 2012-2015 được phê duyệt

I

Danh sách doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hoá

1

Công ty TNHH MTV Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (thuộc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam)

Cổ phần hóa

2

Công ty TNHH MTV Phục vụ mặt đất Sài Gòn (thuộc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam)

Cổ phần hóa

3

Công ty TNHH MTV Cơ khí hàng hải miền Bắc (thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Bắc)

Cổ phần hóa

4

Công ty TNHH MTV Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Bắc (thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Bắc)

Cổ phần hóa

5

Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình hàng hải miền Bắc (thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Bắc)

Cổ phần hóa

6

Công ty Nạo vét và Xây dựng đường thuỷ (thuộc Tổng công ty Xây dựng Đường thuỷ)

Cổ phần hóa

7

Công ty TNHH MTV Cơ khí hàng hải miền Nam (thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Nam)

Cổ phần hóa

8

Công ty TNHH MTV Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam (thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Nam)

Cổ phần hóa

9

Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình hàng hải miền Nam (thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Nam)

Cổ phần hóa

10

Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ 715 (thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long)

Cổ phần hóa

11

Công ty Quản lý và khai thác cầu Cần Thơ (thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long)

Cổ phần hóa

12

Công ty Tôn Vinashin (thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ)

Cổ phần hóa

13

Cảng Chân Mây (thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ)

Cổ phần hóa

14

Công ty In Đường sắt (thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam)

Cổ phần hóa

15

Công ty In Đường sắt Sài Gòn (thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam)

Cổ phần hóa

16

Cảng Quảng Ninh (thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam)

Cổ phần hóa

17

Cảng Hải Phòng (thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam)

Cổ phần hóa

18

Cảng Đà Nẵng (thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam)

Cổ phần hóa

19

Cảng Nha Trang (thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam)

Cổ phần hóa

20

Công ty Hàng hải Vinalines Nha Trang (thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam)

Cổ phần hóa

21

Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư GTVT

Cổ phần hóa

II

Danh sách doanh nghiệp đã được phê duyệt giá trị doanh nghiệp

1

Công ty Trục vớt cứu hộ Việt Nam (thuộc Tổng công ty Bảo Đảm hàng hải Miền Nam)

Cổ phần hóa

2

Công ty Tư vấn xây dựng công trình giao thông (thuộc Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải)

Cổ phần hóa

3

Công ty Vận tải biển và Xuất khẩu lao động (thuộc Trường Đại học hàng hải)

Cổ phần hóa

4

Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu giao thông 529 (thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5)

Cổ phần hóa

5

Công ty 508 (thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5)

Cổ phần hóa

6

Công ty TNHH MTV Cảng Năm Căn

Cổ phần hóa

7

Công ty TNHH MTV Cảng Cần Thơ

Cổ phần hóa

8

Công ty TNHH MTV Cảng Nghệ Tĩnh

Cổ phần hóa

9

Đoạn Quản lý đường thuỷ nội địa số 4

Cổ phần hóa

10

Đoạn Quản lý đường thuỷ nội địa số 7

Cổ phần hóa

11

Đoạn Quản lý đường thuỷ nội địa số 9

Cổ phần hóa

12

Đoạn Quản lý đường thuỷ nội địa số 10

Cổ phần hóa

13

Đoạn Quản lý đường thuỷ nội địa số 11

Cổ phần hóa

14

Đoạn Quản lý đường thuỷ nội địa số 12

Cổ phần hóa

15

Đoạn Quản lý đường thuỷ nội địa số 13

Cổ phần hóa

16

Đoạn Quản lý đường thuỷ nội địa số 14

Cổ phần hóa

17

Đoạn Quản lý đường thuỷ nội địa số 15

Cổ phần hóa

Ngoài thực hiện cổ phần hoá DNNN, các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải đã tập trung thu gọn đầu mối, thoái vốn, chuyển nhượng vốn tại các doanh nghiệp ngoài lĩnh vực kinh doanh chính hoặc hoạt động kém hiệu quả để tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính. Trong 10 tháng đầu năm 2014, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện quyết liệt Đề án tái cơ cấu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Kết quả đã thoái vốn tại 34 doanh nghiệp thuộc 08 Tổng công ty.

Dự kiến sau khi thực hiện sắp xếp lại DNNN, đến cuối năm 2015, Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục duy trì 06 công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, trong đó bao gồm 04 Tổng công ty nhà nước và 02 công ty độc lập trực thuộc Bộ; đồng thời, các Tổng công ty nhà nước thuộc Bộ sẽ duy trì 10 công ty TNHH một thành viên là các công ty con.

Theo business.gov.vn

Quay lại