Trang chủ

Tin tức, sự kiện

Ngày 11/01/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 11/01/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Ban Cơ yếu Chính phủ, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Tổng cục, Cục và tương đương thuộc Bộ; Thanh tra Cơ yếu, Chánh Thanh tra Cơ yếu; Thanh tra BHXH Việt Nam, Chánh Thanh tra BHXH Việt Nam; Thanh tra Sở, Chánh Thanh tra Sở; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, thành viên Đoàn Thanh tra chuyên ngành; đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Đáng chú ý, ngoài những quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Nghị định số 03/2024/NĐ-CP cũng quy định các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Trong đó, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam là cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra gửi Thanh tra Bộ tổng hợp vào kế hoạch thanh tra của Bộ; tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra của mình trong kế hoạch thanh tra của Bộ;

- Thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

- Thanh tra những vụ việc khác do Bộ trưởng giao;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của mình;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra.

File đính kèm: /documents/10184/0/nghi-dinh-so-03-2024-quy-dinh-ve-co-quan-thuc-hien-chuc-nang-thanh-tra-chuyen-nganh-pdf

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 123
Tổng số truy cập: 16190547