Trang chủ

Tin tức

Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thuỷ nội địa
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 09/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Quyết định số 21/2022/QĐ-TTg về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa, có hiệu lực từ ngày 25/12/2022 và thay thế Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg .

Theo Quyết định 21/2022/QĐ-TTg, cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa bao gồm:

Đầu tư phát triển giao thông đường thủy nội địa:  (i) Được tiếp cận nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ đế đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa nhằm kết nối thuận lợi, hiệu quả đến các phương thức vận tải khác, đặc biệt là với hệ thống cảng biển; (ii) Ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa để cải tạo, nâng cấp luồng đường thủy nội địa trên các tuyển vận tải chính theo Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (iii) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát và quy hoạch các bến khách ngang sông tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, chưa có điều kiện phát triển, đầu tư các loại hình giao thông khác vào quy hoạch của địa phương, để đảm bảo việc đầu tư mới các bến khách này phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Đầu tư công năm 2020 trong trường hợp sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư.

Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa:

Bố trí vốn sự nghiệp kinh tế cho công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng huy động các nguồn lực, đảm bảo đáp ứng yêu cầu năm sau cao hơn năm trước, với mục tiêu đến năm 2030 đáp ứng đủ nhu cầu vốn theo kế hoạch được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ứng dụng công nghệ thông tin: (i) Ưu tiên bố trí kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động lĩnh vực đường thủy nội địa; (ii) Sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước để quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động lĩnh vực đường thủy nội địa sau đầu tư, gồm: cơ sở dữ liệu, phần mềm, phần cúng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải: Chủ trì tổ chức thực hiện và đánh giá việc thực hiện Quyết định này với chu kỳ hàng năm và tổng kết sau 5 năm; Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc bố trí vốn ngân sách để thực hiện cơ chế, chính sách phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa quy định tại Quyết định này; Phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện cơ chế, chính sách phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa quy định tại Quyết định này; Ưu tiên bố trí vốn đầu tư công cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đường thủy nội địa theo kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường bố trí quỹ đất, mặt nước cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy nội địa, cảng thủy nội địa trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; Chủ trì, bố trí ngân sách địa phương để phát triển giao thông đường thủy nội địa thuộc địa phương quản lý; Ưu tiên bố trí đất xây dựng cảng thủy nội địa khai thác hàng công-ten-nơ ở phía Bắc và khu vực đồng bằng sông Cửu Long./.

Nội dung Quyết định 21/2022/QĐ-TTg

Quay lại

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 122
Tổng số truy cập: 12201873