ứng dụng CNTT ứng dụng CNTT

Kế hoạch triển khai CPĐT Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 28/01/2019, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Quyết định só 43/QĐ-CĐTNĐ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (giai đoạn 2019-2020), chi tiết như sau:

Kế hoạch: Xem và tải

Quay lại